God jul eller nøytral julehilsen til kundene?

Fremhevet

Pexels_christmas-xmas-christmas-tree-decoration.jpg

God jul eller nøytral julehilsen til kundene?

Vår globale og flerkulturelle virkelighet påvirker også måten vi takker våre forbindelser på for året som gikk. Det vanlige «god jul» må kanskje byttes ut med en hilsen som ikke bare gjenspeiler vår måte å feire julen på. «Season’s greetings» er et engelsk uttrykk som dekker det meste i så måte.

Skulle du ha mest bruk for det tradisjonelle «god jul og godt nyttår», får du det på 11 språk her:

Svensk: God Jul och Gott Nytt År

Dansk: Glædelig Jul og Godt Nytår

Finsk: Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Engelsk: Merry Christmas and a Happy New Year

Tysk: Frohe Weihnachten und glückliches Neues Jahr!

Fransk: Joyeux Nöel et Bonne Année

Spansk: Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Italiensk: Buon Natale e felice anno nuovo

Portugisisk: Feliz Natal e Próspero Ano Novo

Gresk: Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος

Nederlandsk: Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

For mer informasjon om våre oversettelsestjenester, besøk gjerne hjemmesiden vår.

Disrupt deg selv

Det er bare ett forsvar mot markedsforstyrrere, og det er å forsøke å “forstyrre” seg selv. Hvis ikke kan det koste deg dyrt, skriver Arild Spandow i Amesto.

Først publisert i Kapital

Det er mye snakk om “market disruption” for tiden, og det er sjeldent å høre et foredrag i dag der dette temaet ikke på en eller annen måte blir nevnt og debattert. Jeg har dessverre ikke kommet over noen god norsk betegnelse på dette, som på en eller annen måte berører oss alle i dag. Men for å forsøke å gi fenomenet et navn foreslår jeg “markedsforstyrrere”.

Som regel når vi snakker om markedsforstyrrere er det noen gjengangere som benyttes som eksempler på hva dette betyr. Google, AirBnB og Über er alle godt brukte eksempler på hvordan nye spillere utfordrer etablerte aktører på deres eksisterende forretningsmodeller (henholdsvis media, hotell og taxinæringen). Når man skal se etter eksempler på virksomheter som ikke tok dette alvorlig, og endte som tapere, trekkes som regel Nokia (utfordret av Apple) og Kodak (utfordret av digitalkamera-utviklingen) frem.

Selskapene jeg nevner over er alle gode eksempler på hva som kan, og kommer til å skje, dersom man ikke tar markedsforstyrrerene på alvor. Det som slår meg som merkelig er likevel hvordan de etablerte aktørene slår tilbake når de blir utfordret av en markedsforstyrrer. Første steg ser ut til å være lobbyvirksomhet, for å forsøke å regulere bort utfordreren. Både AirBnB og Über blir derfor utfordret på lovligheten av deres forretningsmodeller heller enn på effektiviteten og nyskapingen de bringer til markedet og forbrukerne. Dette virker helt meningsløst på meg. I en verden der vi virkelig har behov for nyskapning og effektivisering av de ressursene vi har vil det være kontraproduktivt å forsøke å stoppe utviklingen med regulering. Det er en fordel for alle å ha bedre utnyttelse av eksisterende ressurser, og delingsøkonomien er allerede et faktum.

Mange bedriftsledere tenker at dette ikke berører dem, og i hvert fall ikke ennå. Dessverre er dette den største grunnen til at markedsforstyrrere kan komme på banen og slå bena under eksisterende forretningsmodeller. Det handler i bunn og grunn om forretningsutvikling og nyskapning. Er du ledende, eller en ekspert innen ditt forretningsområde, så er du pr. definisjon allerede sterkt truet, fordi det å være ekspert betyr at du er veldig god på gårsdagens forretningsmodell.

I stedet for å bruke tid, penger og krefter på lobbyvirksomhet for å regulere bort nyskaping, må man heller stille seg selv spørsmålet: Hva tilbyr markedsforstyrreren som min virksomhet ikke gjør? I denne prosessen må man ha fokus på innovasjon. Og det holder ikke bare å snakke om det. Du må opprette en egen avdeling som arbeider med innovasjon, uavhengig av eksisterende forretningsmodeller, eller i det minste gi ansvaret for innovasjon til noen i bedriften. I Huffington Post valgte man å “forstyrre” sin egen avisredaksjon fordi man fryktet at den eksisterende forretningsmodellen ikke ville overleve på sikt. Kort fortalt er ideen at mennesker med en god historie skal fungere som videoreportere i felt. De private opptakene sendes inn til Huffingtons profesjonelle redaksjon, som kvalitetssikrer reportasjen, både teknisk og innholdsmessig. Isolert sett var tiltaket kanibaliserende og virkelig dårlig nytt for printdelen av selskapet. Totalt sett, og med tanke på å sikre langsiktig inntjening, var det en genistrek. I Amesto har vi løst innovasjonsutfordringen ved å satse på intraprenører. (Folk  som jobber med entreprenørskap i eksisterende, store bedrifter i omstilling.) Gründerne får hjelp til å videreutvikle ideen, produktet, eller tjenesten sin, og nyter godt av Amestos faciliteter og støtteapparat. Intraprenørene våre står i dag for nesten en tredjedel av Amestos omsetning.

Det er bare ett forsvar mot markedsforstyrrere, og det er å forsøke å “forstyrre” seg selv. Helst som en kontinuerlig prosess, der du ser etter forbedring eller nyskapning i alt du gjør. Du kan sikkert fortsette med dagens forretningsmodell en god stund til, hvis bedriften din ikke er utsatt for markedsforstyrrere. Men vær klar over at den dagen du først blir “forstyrret”, så er det sannsynligvis for sent å gjøre noe med det.

CEO Arild Spandow Amesto Følg meg på Twitter: @CEOAmesto
Arild Spandow
CEO
Amesto
@CEOAmesto

Hvor går EHF – Elektronisk handelsformat?

eFaktura som EHF-faktura er en suksess, og volumene øker stadig på EHF faktura. Transportmotorveien for EHF-faktura er til for andre meldinger også, og vi har sett at ordre, ordrerespons, pakkseddel og katalog er blitt etablert. Siste skudd på stammen er tilbudsinnlevering. Det er logisk å spørre hvor vi er på vei.

Åpenbart er vi på vei til en helelektronisk håndtering av verdikjeden på innkjøp. Ytterpunktene i denne verdikjeden er jo nettopp tilbudsinnlevering (hvor man starter) og faktura (hvor man slutter). Vi nærmer oss derfor en kjede som totalt sett oppfyller alle nødvendige meldinger for at verdikjeden skal fungere uten at papir skal være nødvendig. Videre er verdikjeden der hvor alle dataelementer har sin plass i meldingsformatet, og da begynner standardiseringen virkelig å få gode vekstmuligheter.

Men vi er også på vei inn noe som er litt mer komplekst enn en faktura. Når det gjelder tilbudsinnlevering så er det ikke vanskelig å finne utfordringene:

  • Hvordan vet tilbyder at vedkommende har levert innenfor fristen for konkurransen?
  • Hvordan skal spørsmål og svar håndteres underveis i konkurransen?
  • Hva er kriteriet for et gyldig innlevert tilbud når man benytter en ny transportmotorvei?
  • Er det føringer for hvor dokumenter som utgjør konkurransegrunnlaget skal ligge?

Alt dette vil bli løst. Men husk at dette har høyere kompleksitet enn faktura, som ikke krever noen form for interaksjon mellom partene. Ved tilbudsinnlevering vil interaksjon være nødvendig. For partene er det kritisk at det ikke oppstår feil: Mangelfull transport av et tilbud vil ha svært stor økonomisk konsekvens både for tilbyder og kjøper. Det er langt mer kritisk å få et tilbud levert korrekt enn det er å få en faktura levert korrekt. Sånn at det ikke er rom for feilrater på det nivået vi så når EHF-faktura ble startet opp i sin tid.

Det som er en større utfordring er hvordan IT-leverandørene skal tjene penger på dette: I dag er det gratis innlevering av tilbud innenfor KGV-verktøyene (konkurransegjennomføringsverktøy). Kan man da prise tilbudsinnlevering under dette nye regimet? Det blir som å selge alt annet i et marked hvor tjenesten i utgangspunktet er gratis: Ikke helt enkelt.

????????????????????????????????????

Per Inge Rygg
CEO Amesto Solutions Purchasing
per.inge.rygg@amesto.no

Viktig informasjon rundt lån fra selskap til aksjonær

I forslag til statsbudsjett for 2016 ble det foreslått en endring som påvirker svært mange aksjonærer. Endringen er viktig å merke seg da den, hvis den blir vedtatt, gjelder fra og med fremleggelsesdatoen 7. oktober.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i går foreslås det at lån som ytes fra selskap til personlig aksjonær skal skattlegges som utbytte for aksjonæren. For 2016 foreslås det samtidig at utbyttebeskatningen øker til 28,75 %. Det betyr at dersom du låner kr 100 000 fra selskapet ditt, vil du få en umiddelbar utbyttebeskatning på 28 750. Hvordan en slik regel vil fungere i praksis er foreløpig ikke helt klart, men i ytterste konsekvens kan det også gjelde mellomregningskontoer og sikkerhetsstillelse selskapet gir til aksjonærens långivere. Endringen vil gjelde for låneopptak fra og med 7. oktober, samt lån som fornyes etter denne dato. Det er verdt å merke seg at lån som er tatt opp før denne datoen også vil bli behandlet som utbytte dersom det ikke blir betalt på forfall. Tilbakebetaling av utbyttebeskattede lån skal behandles som innskudd av ny kapital i selskapet, med økning i inngangsverdien og skattemessig innbetalt kapital som resultat.

Selv om budsjettet ikke er vedtatt enda, må du være klar over at nye lån og låneopptak etter 7. oktober ikke kan endres i etterkant dersom budsjettforslaget blir vedtatt. Det vil igjen kunne medføre store økonomiske konsekvenser.

Nedenfor er det litt mer utfyllende informasjon som er hentet fra forslaget til statsbudsjettet.

Utdrag fra Prop. 1 LS (2015-2016)

For hele proposisjonen, se http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2016/dokumenter/pdf/skatt.pdf

 

5.1 Skattlegging av lån

[…]

Departementet foreslår at det gis særskilte regler om at lån fra selskap til personlig aksjonær

skal anses som utbytte hos mottakeren og følgelig skattlegges etter aksjonærmodellen. Det innebærer at den delen av lånet eventuelt sammen med ordinært utbytte som overstiger skjermingsfradraget, skattlegges som alminnelig inntekt på aksjonærens hånd.

Det foreslås at nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet, behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd. Det innebærer at tilbakebetalingsbeløpet fordeles og legges til inngangsverdien på aksjonærens aksjer.

[…]

Departementet foreslår at reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær skal tre i kraft med virkning for lån som tas opp etter fremleggelsen av denne proposisjonen. Det vil si at lån som tas opp 7. oktober eller senere, omfattes av reglene om utbyttebeskatning.

[…]

Ved å ta opp lån kan aksjonærene få tilgang til midlene til private formål uten å ta ut utbytte. På denne måten kan aksjonærene utsette utbyttebeskatningen.

I enkelte tilfeller kan det reises spørsmål om lån fra selskap til personlige aksjonærer er reelle låneforhold. Hvis skattemyndighetene kommer til at det ikke foreligger en reell tilbakebetalingsplikt, kan lånet omklassifiseres til utbytte. Vurderingen av om det foreligger et lån med en reell og ubetinget tilbakebetalingsplikt, er ressurskrevende for skattemyndighetene. Slike saker innebærer en omfattende kartlegging og vurdering av faktum og vanskelige bevisvurderinger.

Departementet er enig med utvalget i at det bør innføres en regel om at lån fra selskap til personlige aksjonærer skatterettslig skal anses som utbytte på aksjonærens hånd. Dette vil fjerne tilpasningsmulighetene knyttet til lån fra selskap til personlig aksjonær. En slik regel vil også innebære at det ikke vil være behov for å ta stilling til om slike lån er reelle ved beskatningen av aksjonæren. Utbetalingen skal uansett behandles som utbytte hos mottakeren

[…]

Det innebærer at den delen av lånet eventuelt sammen med ordinært utbytte som overstiger skjermingsfradraget, skattlegges som alminnelig inntekt på aksjonærens hånd. Hvis det foreligger et reelt lån, skal lånet fortsatt behandles som et lån i andre sammenhenger. Det vil for eksempel si at det gis fradrag for gjelden i aksjonærens formuesskattegrunnlag. Departementet legger videre til grunn at den skattemessige behandlingen på aksjonærnivå ikke får betydning på selskapsnivå. Selskapene vil fortsatt behandle aksjonærlån som en fordring.

[…]

Departementets forslag om å anse aksjonærlån som utbytte er derfor begrenset til å gjelde for personlige aksjonærer. Regelen vil også omfatte lån til aksjonærens nærstående.

[…]

Hvis selskapet som den personlige aksjonæren er aksjonær i, inngår i et konsern, kan det tenkes at aksjonæren får lån fra andre selskap i konsernet for å unngå utbyttebeskatning. For å unngå slike tilpasninger foreslås det at regelen om utbyttebeskatning av aksjonærlån også skal gjelde hvis personlige aksjonærer får lån fra et annet selskap i samme konsern. I forslaget legges konserndefinisjonen i aksjeloven og allmennaksjeloven til grunn.

[…]

Departementet foreslår derfor at reglene om utbyttebeskatning av lån også skal gjelde sikkerhetsstillelse og tilfeller der lånet ikke gis direkte fra selskapet, men indirekte ved hjelp av en uavhengig part.

[…]

Departementet er enig med utvalget i at tilbakebetaling av lån kan behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd. Det innebærer at tilbakebetalingsbeløpet fordeles og legges til inngangsverdien på aksjonærens aksjer. Det sikrer at midlene ikke skattlegges en gang til ved senere realisasjon av aksjene. Når tilbakebetalingsbeløpet legges til inngangsverdien, vil det også øke aksjonærens skjermingsgrunnlag tilsvarende.

Nedbetalingsbeløpet må også legges til aksjonærens skatteposisjon innbetalt kapital.

[…]

I noen tilfeller kan hele eller deler av lånet gjøres opp ved at det motregnes mot senere utbytte fra selskapet. I slike tilfeller er utbyttet i realiteten beskattet i forbindelse med låneopptaket. Departementet foreslår derfor at aksjonæren skal kunne motregne utbytte mot tidligere beskattede lån uten ytterligere beskatning.

Ettergivelse av lån anses i utgangspunktet som utbytte for aksjonæren. Hvis lånet tidligere er skattlagt, er det utbyttet ettergivelsen representerer, i realiteten beskattet ved låneopptaket. Ettergivelse av lån som tidligere er skattlagt som utbytte, bør derfor ikke ha skattemessige konsekvenser for aksjonæren.

[…]

Skatteutvalget legger til grunn at det ikke vil være nødvendig å ta stilling til hva som er markedsmessig rente på lån som skattlegges som utbytte. Departementet er enig i at det ikke bør være noe skattemessig krav til rente på lån som skattlegges som utbytte på aksjonærens hånd. Dette vil også innebære en forenkling av systemet.

Hvis det beregnes renter på aksjonærlån som er skattlagt, legger departementet til grunn at rentene behandles på ordinær måte. Det vil si at rentebetalingene er fradragsberettiget for aksjonæren og skattepliktig for selskapet.

Har du noen spørsmål kan du kontakte:

Siri 600x365
Siri Nilssen
CEO
Amesto AccountHouse
siri.nilssen@amesto.no 

Torstein Heggen_svarthvitt
Torstein Heggen
Kvalitetsansvarlig 
Amesto AccountHouse
Torstein.Heggen@amesto.no

Gamification – changing the way sales is done

SalesScreen is the newest addition Amesto has included in their portfolio of tools to help simplify your business. We had a chat with their CMO David Smith who shares his insight on trends within sales, why gamification is a game-changer, and how SalesScreen can help sales teams reach their goals – even when times are tough.   

What is SalesScreen?

Showcase_SalesScreen_1500px

SalesScreen is a software application designed to help sellers surpass their goals by replacing the old and outdated sales bell and blackboard with a highly customizable SaaS platform. It is displayed on web, TV, and mobile app and is packed with unique features to boost sales performance. Our software was developed around the core belief that sellers who are more engaged in their daily sales activities and who are motivated to surpass their goals will have a lower turnover rate while increasing revenue and profits for their organizations.

What are the current trends in sales and how are those changing with the digital age?

Sales has always been a competitive industry and fueled by demand. Thanks to the digital age, customers have more choice in products than ever before. Customers are also more informed than ever before. This means that talented and motivated sellers with the right tools will have a major advantage over slower moving, less motivated sellers.

These days, closing sales is all about the customer experience journey. Sometimes the difference in closing a sale or not is only a few minutes, or the tone of fatigue in a sellers voice. Sales is a very personal industry and if your sales teams are not motivated to surpass their goals, they will very likely lose that sale to another, more engaged team.

Compare_imac

By making sales more fun and engaging and by helping your teams to visualize and understand the data that matters most, SalesScreen puts the power back in your hands to ensure the best customer experience possible. As a result, you will lose less prospects from your sales pipeline.

Why create a gamification platform for sales?

The sales industry has demonstrated a constant positive demand for new solutions that can engage and motivate sellers, thus increasing sales performance and revenue. This is because every sales organization faces three of the same primary challenges:

  1. How to quickly visualize and understand their sales data
  2. How to keep their sellers motivated and engaged
  3. How to drive performance and surpass goals regardless of location

In addition, by 2020 it is expected that 50% of sales teams will be millennials who desire more teamwork, challenges, feedback, and fun rewards in daily work life. Unlike previous generations, millennials are not primarily motivated by compensation alone. They want a truly rewarding work experience that stimulates, challenges, and gives them room to learn and grow.

What problems does it solve for organizations?

SalesScreen addresses the above challenges by making sales more rewarding, engaging, personal, and fun. It visualizes sales data in real-time, provides customizable tools for motivating teams and can be taken anywhere in a mobile app. By stimulating employees and making sales more fun, we effectively increase the motivation of your sellers to go out and sell more.

Whether as a result of friendly competitiveness or the desire to unlock the next award, SalesScreen makes everyday sales routines more interesting and breathes new life into your sales force. It can also be integrated with a wide variety of different CRM systems, which gives users more incentive to adopt and use their company’s new CRM systems.

What’s the general ROI (Return on Investment)?

Our users have reported sales increases of up to 300% within just the first month of using SalesScreen. Although a 300% increase is at the extreme end of the spectrum, the majority of our customers tell us that SalesScreen covers its own cost within the first 1–2 months. We think that’s a pretty incredible testament to the power of our product and the ROI it can provide.

What differentiates SalesScreen from other sales motivation software?

Hyttecomp_slide_tv2

Because gamification is such a rapidly growing trend, there are several other companies who are also creating software platforms to visualize data and motivate sales teams. There are, however, several key features which set us above the rest.

First, our platform can integrate with over 60 different CRM’s, not just Salesforce. We support integrations through ConnectMyApps and Zapier, as well as manual integrations through our API.

Additionally, we think that our user interface and overall platform is much more fun and enjoyable than those of our competitors. We spend a lot of time creating highly engaging competitions, animated celebrations and incredible awards. The end-result is something that we are truly proud of.

Also, our users can customize practically every feature of the software to fit their specific needs. Whether it’s setting customized teams for competitions, setting goals around specific performance metrics, choosing what milestones they want to celebrate on their TV’s, or choosing which KPIs to display and how to display that data, our customers can control it all.

Basically, we put all of the power in the sales leaders’ hands to set and customize the system as they see fit to motivate their teams.

With the current state of Norway’s economy, how can this product increase sales and keep spirits up?

SalesScreen is more than just a nice toy to have in the office. It is a powerful tool to motivate and engage sales teams while helping them understand the data behind how their impact counts. Sales teams who are more informed of how their individual progress affects the company’s overall budget goals are also more likely to add the necessary effort to ensure that budgets are met. When it’s a hard time for your sellers, the best thing that you can do as a leader is to motivate, encourage, and show them that their peers are still closing sales, so they can too.

With our mobile app, sellers get a push notification informing them anytime a sales activity has been recorded. For sellers who spend a lot of time out of the office, this can be particularly useful in keeping their spirits up. We have heard from sellers time after time that our software keeps them going even when times are hard because they know someone on their team is still selling somewhere. This gives them the added confidence and motivation they need to go out and close the next deal.

Likewise, our competitions can be customized to stimulate the competitive instincts within sellers and motivate them to send the next offer, book another meeting, or close the sale. This is a really fun way to keep spirits up while also highlighting key goals that need to be met. Our event celebrations and other features can also be customized to recognize accomplishment of important goals. So, even when spirits are down, SalesScreen offers an entire toolbox of unique ways to lift them up again.

Summary

We think that we have created a great product and we deeply appreciate the support that we have received from our community and customers. SalesScreen is a great tool for visualizing your sales data, motivating sellers and surpassing goals. But, you don’t have to take our word for it. Sign up for a free trial and check it out for yourself. No credit card required and no risk. If you like it, let us know and we’ll help set up your account. What have you got to lose?


Gjesteblogger:
David Smith
CMO Dogu
@dsmith_raider

Ønsker du mer informasjon om Salescreen kan du lese mer på Amestos nettsider.

Du kan også sende en forespørsel til salg@amesto.no