eFaktura: 10 gode grunner

eFaktura536x237

 

 

 

 

 

eFaktura: 10 gode grunner

Det er stadig flere virksomheter som er registrert klare for efaktura. Det nasjonale registret ELMA viser i skrivende stund 32.617 mottakere av efaktura. Faktum er at mesteparten er privat næringsliv, så det som startet som et offentlig initiativ er blitt allemannseie ute i privat næringsliv også. Det er mange store virksomheter registrert, mens de små har en vei å gå: 64 prosent av alle bedrifter med en til fem ansatte benytter ennå ikke efaktura.

Så her er en liste på ti gode grunner til å bruke e-faktura, som også er myntet på de minste. En liste til de av dere som vurderer å innføre e-faktura, men er usikre på hva man kan få igjen for investeringen. Nederst i artikkelen ser du en lenke der du kan finne ut hva slags besparelser og fordeler din virksomhet kan oppnå dersom du innfører e-faktura.

  1. Det er tidsbesparende både for avsender og mottaker med eFaktura.
  2. Det helt klar mest miljøvennlige alternativet!
  3. Informasjon går ikke tapt: All informasjon relatert til faktura og bestilling/kontrakt følger fakturaen.
  4. Informasjon i eFakturaen gjør at fakturagodkjenner hos fakturamottaker raskt får faktura til godkjenning.
  5. Ved fakturakontroll automatisert for dine eFakturaer, vil sannsynligheten for sen betaling fra fakturamottaker være mindre enn papirfaktura!
  6. eFaktura gjør det mulig å kontrollere faktura mot bestilling og varemottak automatisk.
  7. Det forventes av deg at du kan sende faktura elektronisk, særlig i samhandling med offentlig sektor.
  8. Det er også mulig for å kontrollere eFaktura opp i mot kontrakt der hvor man bestiller abonnementsbaserte varer og tjenester: Er faktura i henhold til kontrakt?
  9. Summa summarum: eFaktura gir besparelser!
  10. Husk at eFaktura er starten på automatisering av innkjøpsprossen – snart vil du ønske at ordre og pakkseddel også sendes elektronisk. Dette gir enda større besparelser!

 

Besparelser og fordeler med e-faktura
Her er en oversikt over hva slags besparinger og fordeler en industribedrift kan få, og hvor mye totalbesparing som kan oppnås i Norge. Finn ut hvor stor besparelse du kan få i din bransje ved å innføre efaktura: Last ned gratis PDF.

TOTAL Industri
BASE 280 39
Tidsbesparing 40 % 46 %
Penger spart 28 % 44 %
Personalressurser kan brukes til annet 14 % 26 %
Ingen endringer 16 % 13 %
Fått tilgang til nye kundegrupper 1 % 3 %
Økt kundetilfredshet 9 % 18 %
Annet 29 % 23 %
Vet ikke 9 % 8 %
TOTAL 146 % 181 %

«Tusen takk til Amesto for at dere var med på 16 dager kampanjen!»

MortenErEnTrappMedTekst

Før jul var Amesto en av flere organisasjoner som støttet opp om CAREs 16 dager-kampanje for å bekjempe vold mot kvinner. Dette var del av en verdensvid kampanje som engasjerte tusenvis av mennesker. CARE produserte blant annet filmen «Ikke alle menn er menn» som ble vist på en rekke TV-stasjoner, reklamebannere og kinoer over hele landet. I tillegg har 15.000 mennesker sett filmen på Youtube. Mye av dette er takket være de bedriftene, foreningene og organisasjonene som var med på å spre budskapet. Tusen takk til alle dere som har vært med på å spre kampanjen, sier Larsen. 

– Alle som har bidratt til 16-dager-kampanjen kan ha vært med å redde liv, sier generalsekretær i CARE, Gry Larsen.

For flere kvinner har kampanjen vært en vekker, og en vei ut av et voldelig samliv.
CARE fikk tilsendt følgende historie fra Krisesentersekretariatet en av de siste dagene av kampanjen:

«Denne uken kom en kvinne til vårt kontor. Hun gråt, var svært redd og opprørt. Hun ble raskt tatt med til et krisesenter, og barnet som var i barnehagen, ble samtidig hentet. Far hadde tidligere på morgenen utsatt dem for svært alvorlig og livsfarlig vold. Ifølge risikokartleggingsverktøyet SARA betegnes volden som «høyrisiko for partnerdrap». 

Både hun og datteren er nå i trygghet på krisesenteret. Far hadde tatt i bruk Apple-produktenes sporingssystem for å finne henne og for å til enhver tid ha oversikt over hvor hun var. Kvinnen fortalte at hun tidligere denne uken hadde sett filmen «Ikke alle menn er menn» og gått inn på nettsiden www.16dager.no. Hun sa gjentatte ganger: «Jeg har gått på en dør, det var det jeg sa til mamma når hun spurte. Jeg turte aldri å si noe til familien min om dette».

Hun hadde levd med den voldelige mannen i over 10 år. Det å se filmen og gå inn på nettsiden for å lese om voldens mange ansikter, og hvor hun kunne få hjelp, var utslagsgivende for henne. Hun har følt seg helt alene med sine opplevelser. Gjennom filmen følte hun seg ikke lengre alene, og hun var i stand til å ta den livsviktige beslutningen å forlate det voldelige samlivet.»

– Det at Amesto bidro til å spre denne kampanjen kan ha vært medvirkende til at denne kvinnen søkte hjelp. Vi kan alle ha bidratt til å redde i hvert fall ett liv. Mange tenker at vold mot kvinner bare er et omfattende problem i land i Sør. Men det stemmer ikke. Det er riktig at vold mot kvinner er mest utbredt i land preget av fattigdom, konflikt og lav grad av likestilling, men det skjer i alle samfunn, sier generalsekretær i CARE, Gry Larsen. Hun påpeker at selv om 16 dager-kampanjen er slutt, er ikke kampen over.

–Vi må alle være klar over omfanget av denne volden, som ofte er skjult for omgivelsene. Vi ber alle som engasjerte seg i løpet av disse 16 dagene om å fortsette å bry seg. Vi må holde presset oppe så lenge kvinner verden over opplever vold og må leve i frykt. Vold mot kvinner er en global epidemi, sier Larsen.

Les Martine Aurdal i Dagbladet sin kommentar om viktigheten av kampanjen: http://www.dagbladet.no/2014/12/11/kultur/meninger/vold_mot_kvinner/gisele_bundchen/kommentar/36665775/

Les mer om Amestos CSR-program på våre nettsider.

TBF ­– Trebokstavforkortelser

Gresk

Alt skal være effektivt. Time er jo tross alt money. Vi skal helst bruke så mange forkortelser som mulig, men det kan gå en kule varmt. Vi har nok alle vært nye i jobben og sittet i et møte der vi har nikket og smilt høflig, men samtalen har vært helt gresk. Her har dere litt hjelp.

Min første arbeidsdag i Amesto ble jeg servert følgende setning, «Amesto Solutions og AAH har forskjellige produkter og tjenester. ASN tilbyr ERP og HRM-systemer, ASC har CRM-systemer også har vi jo ASP. De tilbyr innkjøpløsninger.» Jeg ble svett og gikk. I dag er det jeg som er serverer slike setninger, helt uten uforutsette svettetokter. Jeg forstår nå at forkortelser må til, spesielt i mailutvekslinger. Hadde vi ikke gjort det hadde setningen over blitt seende sånn ut:

«Amesto Solutions og Amesto AccountHouse har forskjellige produkter og tjenester. Amesto Solutions Norge tilbyr Enterprise Resource Planning og Human Resource Management-systemer, Amesto Solutions Customer Relationship Management har Customer Relationship Management-systemer også har vi jo Amesto Solutions Purchasing. De tilbyr innkjøpløsninger.»

Slitsomt. Her er derfor en oversikt til dere som trenger en liten oppfrisker i «TBF-terminologien».

ERP– Enterprise Resource Planning 
Betegnelse på programvare som støtter opp om et flertall av en bedrifts virksomhetsområder, som ordre, produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi.

CRM – Customer Relationship Management
Omtales ofte som programvare fra IT-leverandører, men CRM er i hovedsak en teori innen relasjonsmarkedsføring lansert på slutten av 80-tallet av den svenske markedsføringprofessoren Christian Grönroos.

BI – Business Intelligence
Samlebegrep for et felt innen IT som befatter seg med å fremskaffe mer eller mindre virksomhetskritisk informasjon. Hovedsakelig er det snakk om rapporteringssystemer og spenner fra Excel regneark til avanserte statistikk og prognoseverktøy.

HR/HRM – Human Resources Management
I utgangspunktet tar begrepet for seg teori og praksis forbundet med alle aspekter knyttet til ledelse av menneskelige ressurser. Termen har sin opprinnelse fra arbeidene til Frederick Winslow Taylor (taylorismen) på begynnelsen av 1900-tallet.
I IT-bransjen beskriver begrepet programvareløsninger som støtter opp under den praktiske gjennomføringen av HR-oppgaver. Ofte skilles selve lønnshåndteringen ut som eget programvareområde, men det inngår i begrepet HR/HRM.

MPS – Material- og produksjonsstyring
På engelsk er betegnelsen MRP, Material Resource Planning, og er i denne sammenheng definisjonen på programvare som støtter all planlegging av produksjonen i en virksomhet som bruk av materiell og produkter. Målet er å kunne utnytte produksjonsmidlene (maskiner og mennesker) samt råvarer som inngår mest mulig optimalt med tanke på forventet forespørsel og planlegging av innkjøp.

SCM
 – Supply Chain Management
Begrep som ble lansert på begynnelsen av 90-tallet hvor definisjonen har endret seg noe i løpet av 20 år. I hovedsak omhandler SCM begrepet logistikk med integrering av innkjøp, produksjon og distribusjon gjennom hele kjeden til sluttkunde, uten å inkludere produktutvikling og markedsføring/salg. I praksis omfatter dette som regel hvert enkelt selskaps interne aktiviteter. I programvarebransjen omtales SCM som programvaren som støtter disse prosessene og hvor ulike prinsipper benyttes som Lean og Kanban.

SaaS – Software as a Service
Du kjøper tjenesten (eller programvaren) som en komplett løsning. Slike tjenester tilbyr i liten eller ingen grad spesialtilpasninger, men til gjengjeld trenger du ikke å tenke på konfigurasjon, vedlikehold, oppdateringer, eller maskinvare. Det eneste du trenger er tilgang til Internett.

IaaS – Infrastructure as a Service
Du kjøper plass til dine egne tjenester/operativsystem. Du trenger ikke å bygge fysiske servere (minne, harddisker og CPU), eller vedlikeholde virtualiseringslaget, men du må definere operativsystemet, programvaren som kjøres, alle data etc..

PaaS – Platform as a Service
«Plattform som en tjeneste» er en løsning hvor du sørger for programvaren og data, mens resten er automatisk vedlikeholdt for deg. Man har da ikke selv ansvaret for operativsystem eller plattform hvor programvaren kjører. Du definerer selv programvaren og lagringsstruktur og laster disse opp til plattformen. Du trenger ikke bekymre deg for lastbalansering og skalering. Alle oppgraderinger av plattformen utføres automatisk, og du betaler kun for ressursene du benytter.

Cloud computing – “Skytjenester eller Nettskyen”
Samlebetegnelse på begrepene SaaS, PaaS og IaaS.

ASP – Application Service Provider
En ekstern tjenesteleverandør som yter IT-tjenester ved å drifte og forvalte applikasjoner lokalt hos seg, som leies ut til bruker. Det innebærer at kunden ikke selv investerer i programvaren, men vanligvis betaler en månedlig leieavgift for tilgangen som nås via terminalserver/Citrix. Begrepet benyttes også for leverandører som drifter en kundes applikasjoner i sitt IT-miljø, men hvor kunden selv har definert og investert i programvaren som skal driftes.

MRP – Material Resource Planning
(Se MPS)

B2B – Business to Business
Handel eller samarbeid mellom to bedrifter.

B2C – Business to Consumer
Handel eller samarbeid mellom bedrift og sluttkunde eller forbruker.

EDI – Electronic Data Interchange
Defineres som utveksling av strukturert informasjon mellom selvstendige datasystemer i form av standardiserte meldinger. I sin mest rendyrkede form skal EDI kunne gå automatisk mellom forretningsapplikasjoner uten at mennesker griper inn med automatisert kontroll av data. Mest vanlig er at det er tradisjonelle handelsdokumenter som menes, dvs. bestillinger, ordrebekreftelser, pakksedler og faktura.

OLFI – Ordre Lager Faktura Innkjøp
Begrep som nå benyttes i mindre grad, men var hyppig brukt på 90-tallet og fremdeles benyttes til en viss grad. Dette er den norske oversettelsen av det engelske begrepet ERP som har overtatt mer og mer.

SoMe – Sosial Media
Samlebetegnelse på alle sosiale medier. Definisjonen er kanaler eller plattformer som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere). I motsetning til tradisjonelle medier (TV, avis, radio) er det brukerne som setter føringen for hva innholdet skal være, og ikke en overordnet aktør/avsender. Mest vanlig er å tenke på Facebook, LinkedIn, Twitter, men også spillkonsoller og hvor brukergenerert innhold utveksles som Wikipedia går inn under definisjonen.

Trine_profilbilde

 

 

 


Trine S. Kolbjørnsen
Digital markedsfører
@AmestoTrine